Uitgebreide Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website met uitzondering van onze fotoreizen. Voor onze fotoreizen hebben wij specifieke algemene voorwaarden. Bekijk de algemene voorwaarden voor fotoreizen.

ARTIKEL 1: Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten tot deelname aan een workshop of de koop van een artikel.

  • Consument / Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de workshop deelneemt of het aangekochte product ontvangt.

  • Workshop: cursus, online cursus, webinar, training, workshop, fotoreis, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

  • Partner Workshops: cursussen en workshops die volledig georganiseerd worden door bedrijven waarmee Opdrachtgever samenwerkt. Opdrachtgever is in dit geval slechts een extra verkoopkanaal en de volledige verantwoordelijkheid ligt bij de Partner.
 • Product: eBooks, presets en camera filters en overige camera accessoires.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘De Rooij Fotografie’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 1. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: Inschrijven/bevestigen workshops en aankoop producten

Inschrijving voor de door ‘De Rooij Fotografie’ te verzorgen workshops kan door de workshop deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het ingevuld inschrijf/afrekenformulier op www.derooijfotografie.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail. Zodra de betaling voldaan is, wat bij inschrijving via www.derooijfotografie.nl direct mogelijk is, is de aanmelding afgerond.

‘De Rooij Fotografie’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/aankoop van het product tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 4: Prijzen van workshops en producten

 1. Bij inschrijving/aankoop via een inschrijf/afrekenformulier of telefonische aanmelding gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op www.derooijfotografie.nl ten tijde van de inschrijving.

 1. Bij inschrijving /aankoop door middel van invulling van het contactformulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

 1. In de workshop/product prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 1. Als op een workshop/product BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.

 1. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 1. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

ARTIKEL 5: Betaling

 1. Na inschrijving voor een workshop of aankoop van een product zoals vermeld in artikel 3 zal er direct na de betaling een factuur verzonden worden. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘De Rooij Fotografie’ een factuur met betrekking tot de workshop/product/ opdracht aan de opdrachtgever of workshop deelnemer.

 1. Betaling door de opdrachtgever/workshop deelnemer dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door ‘De Rooij Fotografie BV’ aangewezen bank- of girorekening of via een gestuurde betaallink.

 1. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘De Rooij Fotografie’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/workshop deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 1. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door ‘De Rooij Fotografie’ is ontvangen, dan is de workshop deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/workshop deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

ARTIKEL 6: Verplaatsing data workshop door De Rooij Fotografie

Een workshop kan tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden verplaatst naar een andere datum. Dit zal echter alleen gebeuren vanwege weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Indien de cursus/workshop verzet wordt, krijgt de deelnemer een tegoedbon die recht geeft op deelname op een toekomstige datum. Uitzonderingen hierop zijn de fotoreizen. Deze gaan altijd door zodra het minimum aantal deelnemers bereikt is.

ARTIKEL 7: Annulering door de workshop deelnemer

 1. Annulering door de workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande workshop. Uitzonderingen hierop zijn de fotoreizen (zie artikel 7.6).

 1. Bij annulering tot drie (3) weken voor de workshop worden er geen extra kosten in rekening gebracht en kan de aanmelding naar een toekomstige datum verschoven worden. Bij annulering vanaf drie (3) weken tot één week voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de workshop is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de workshop deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

  Uitzondering vanwege het coronavirus (per 1 maart 2022):
  Indien je in de week voor de cursus/workshop positief test of plotseling ziekteverschijnselen, gerelateerd aan corona hebt, verplaatsen wij je kosteloos na overleg van een PCR-testbewijs (teststraat). Zonder testbewijs zijn de reguliere annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

 1. Annulering door de workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.

 2. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige reden zoals het overlijden van naasten. Ziekte wordt niet gezien als geldige reden. In dit geval is het wel mogelijk om een vervangende deelnemer te sturen (artikel 8). Voor fotoreizen geldt echter een uitzondering (zie artikel 7.7)

 1. Fysieke producten gekocht via www.derooijfotografie.nl kunnen, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden. Een retour dient wel eerst aangemeld te worden via het contactformulier. Uitgesloten hiervan zijn foto prints op aluminium, glas, hout en canvas gezien deze op afroep geproduceerd worden.

 2. Voor privélessen worden eventuele voorbereidende werkzaamheden gefactureerd tegen een uurtarief van 60 euro excl. btw. Dit is uiteraard niet van toepassing indien de privéles verzet wordt.
 3. Bovenstaande annuleringsbeleid is ook van toepassing in uiterste gevallen, zoals onverwachte ziekte of overlijden van naasten.
 4. Cadeaubonnen / waardebonnen die gekocht zijn worden vanaf 14 dagen na aankoop niet gerestitueerd. Ze zijn wel overdraagbaar, waardoor iemand anders een cadeaubon / waardebon kan gebruiken.

ARTIKEL 8: Verhindering van workshop deelnemer

Indien een workshop deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop (denk bijvoorbeeld aan ziekte), is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 2 uur voor de workshop wordt aangemeld bij ‘De Rooij Fotografie’ per e-mail. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

ARTIKEL 9: Annulering door ‘De Rooij Fotografie’

De Rooij Fotografie behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de workshop. De opdrachtgevers/workshop deelnemer worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘De Rooij Fotografie’ zal het door de opdrachtgever/workshop deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘De Rooij Fotografie’ de opdrachtgever/workshop deelnemer een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop bedrag niet gerestitueerd. Uitzonderingen hierop zijn de fotoreizen. De Rooij Fotografie behoudt zich het recht de fotoreis tot uiterlijk 6 weken te annuleren. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals extreme weersomstandigheden en overmacht, kan ‘De Rooij Fotografie’ workshops binnen de laatste 24 uur annuleren.

ARTIKEL 10: Garantie

Op fysieke producten, verkocht door De Rooij Fotografie, geldt een garantietermijn van 2 jaar indien het om een elektronisch artikel gaat. Op niet elektronische producten is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.

ARTIKEL 11: Aansprakelijkheid

De Rooij Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van ‘De Rooij Fotografie’ of de annulering van de workshop door ‘De Rooij Fotografie’, tenzij aan ‘De Rooij Fotografie’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien ‘De Rooij Fotografie’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Op iedere cursus- en workshoppagina staat welke benodigdheden en kennis je moet hebben om mee te doen. De klant is zelf verantwoordelijk om met de juiste apparatuur en kennis naar de cursus / workshop te komen.

ARTIKEL 12: Intellectuele eigendom

Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door ‘De Rooij Fotografie’ voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘De Rooij Fotografie’ is de opdrachtgever/workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 13: Vervanging docent of trainer

’De Rooij Fotografie’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de workshop belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

ARTIKEL 14: Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘De Rooij Fotografie’ en overeenkomsten tussen ‘De Rooij Fotografie’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn aangepast op: 30 december 2019